Ruimtelijke ordening


Een goede ruimtelijke ordening voor een aantrekkelijke gemeente

De ruimte in onze gemeente is een schaars goed. We moeten er, in het belang van de toekomst, zuinig mee omspringen. De gemeente moet erop toezien dat er voldoende ruimte is om (betaalbaar) te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. De gemeente heeft, met de ruimtelijke ordening, hiermee een belangrijk wapen in handen om Hemiksem verder om te toveren naar een warme, aangename gemeente. 

  • Bij de ontwikkeling van de oude Bekaert-site moeten we oog hebben voor een diverse invulling: lokale werkgelegenheid en een groene corridor langsheen de Schelde tussen het toekomstige ecologisch park en het abdijpark mogen niet ontbreken
  • De groene open ruimte aan de Gemeenteplaats moeten we absoluut behouden
  • Bij toekomstige RUP’s (Ruimtelijke Uitvoerings Plan) moeten we net zoals bij de huidige er over waken dat er per nieuw RUP minstens 1 publiek toegankelijke zone van ten minste 1500 m² wordt voorzien.
    De nieuwe verkavelingen zorgen voor een hogere bevolkingsdichtheid. Om voldoende leefkwaliteit te garanderen moeten we er naar streven voldoende open ruimtes te bekomen. Met de 4 reeds goedgekeurde uitvoeringsplannen is er ten opzichte van het gewestplan reeds 20 procent meer publiek toegankelijke ruimte ontstaan. Om dit te bekomen hebben we reeds bouw- en industriegrond omgevormd naar groene zone (zoals bijvoorbeelde de Gemeenteplaats).
  • Bij nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten moeten we voldoende waterbuffers en vertraagde waterafvoer voorzien zodat overstromingsproblemen bij hevige buien voorkomen worden.
    Ecologisch bouwen dienen we tevens aan te moedigen. In nieuwe projecten gaan we tevens kleinhandel stimuleren.